OBEC LADNÁ - oficiální web obce Ladná
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | kontakt

Povinné informace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI

Oficiální název: Ladná
Adresa obecního úřadu:Masarykova 119/60, 69146 Ladná
IČ:75082128
Kód obce: 558443
Číslo účtu:KB Břeclav 35-6979690237/0100
Okres: Břeclav
Kraj:Jihomoravský
Název katastrálního území:Ladná 678872

POVINNÉ ÚDAJE

1.úplný oficiální název: Ladná


2.důvod a způsob založení:

Dnem 1. 7. 2006 nabyl účinnosti zákon č.234/2006Sb., kterým se změnil zákon č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.46/2004Sb. Na základě ustanovení Čl.II bodu 4. tohoto zákona, které uvádí, že k oddělení části obce, které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona schváleno pravomocným rozhodnutím krajského úřadu a které nebylo do nabytí účinnosti tohoto zákona provedeno, dochází k 1.červenci 2006. K tomuto datu vznikla nová obec Ladná. Podmínkou vzniku nové obce bylo pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu. Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodnutím ze dne 15.června 2004 rozhodl o návrhu města Břeclav ze dne 13. 2. 2004 na oddělení části města Břeclav-místní část Ladná od města Břeclav ke dni 1. 1. 2007. Rozhodnutí krajského úřadu nabylo právní moci ke dni 22. 6. 2006.Obec Ladná má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3. organizační struktura

OBEC

Zastupitelstvo obce: je nejvyšším orgánem obce, má 9 členů. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. 

Obec je navenek zastupována starostkou, která také dle §99 odst.2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce.

Uvolnění členové ZO: starostka : Renáta Priesterrathová

Neuvolnění členové ZO: místostarosta: Martin Vlk


Výbory: 
finanční, kontrolní a stavební


SAMOSPRÁVA

Obecní úřad

Obecní úřad je výkonným orgánem obce, starostku v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není členěn na odbory.

Účetní a referentka: Milena Duhonská
Referentka: Jana Balgová

Součást obce: Místní knihovna Ladná

Organizační složka obce: Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Příspěvková organizace obce: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace

Organizační řád Obecního úřadu Ladná

4. Poštovní adresa: 

Masarykova 119/60 69146 Ladná
telefon: 519 324 502
fax: neprovozujeme

e-mail:info@obecladna.cz

web: www.obecladna.cz


5. Bankovní spojení: KB Břeclav 35-6979690237/0100
variabilní symbol pro platby za odpad a psa: rodné číslo plátce


6. IČ: 75082128

    DIČ: CZ75082128 

7. Kód obce 558443


8. Rozpočet Rozpočet obce


9.  Žádost o informace

 • poštou na adresu OÚ Ladná, Masarykova 119/60 691 46 Ladná
 • písemně prostřednictvím přes e-mail (info@obecladna.cz)
10.  příjem žádostí, stížností a dalších podání: písemnou formou na Obecní úřad Ladná, Masarykova 119/60 691 46 Ladná

prostřednictvím e-mailu (info@obecladna.cz)

11. formuláře
 • k vyzvednutí na OÚ je formulář „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, ostatní formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě-Městský úřad Břeclav
 • některé formuláře je možno stáhnout na Portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz)
12. návody na řešení nejrůznějších životních situací

přesměrování na stránky www.mvcr.cz a portál veřejné správy: www.portal.gov.cz

13. dokumenty

Obecně závazné vyhlášky, viz OBEC-Dokumenty

Zápisy z jednání zastupitelstva, viz OBEC-Zastupitelstvo

Organizační řád Obecního úřadu Ladná

Pracovní řád

Řád veřejného pohřebiště obce Ladná

Požární řád obce Ladná

Do textů obecních vyhlášek a směrnic lze také nahlédnout v kanceláři obecního úřadu.

14. seznam organizací:

Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace, Zřizovací listina+Dodatek

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, organizační složka obce, Zřizovací listina

Místní knihovna Ladná, součást obce, Osvědčení o evidenci knihovny15. úřední hodiny

PO: 8.00 - 12.00 hod.     12.30 - 17.00 hod.

ÚT: 8.00 - 12.00 hod.

ST: 8.00 - 12.00 hod.      12.30 - 17.00 hod.

ČT: 8.00 - 12.00 hod.

PÁ: zavřeno16. Obecní úřad vyřizuje:
 • přihlášení k trvalému pobytu
 • odhlášení z trvalého pobytu
 • přidělení čísla orientačního
 • v systému Czech POINT
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis z rejstříku trestů
matrika: Městský úřad Břeclav

řízení podle stavebního zákona: Městský úřad Břeclav17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle §18 zákona

viz OBEC-Dokumenty
Nahoru
Obecní úřad: Masarykova 119/60, 691 46 Ladná | tel.: 519 324 502 | info@obecladna.cz | vytvořeno firmou TimeTree | Statistika návštěvnosti